ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 22PROC011485709_signed
02-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed
03-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1
04-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ