ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Συντήρηση Περιβάλλοντα Χώρου, Κήπων και Φυτεμένων Δωμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Συντήρηση Περιβάλλοντα Χώρου, Κήπων και Φυτεμένων Δωμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση Περιβάλλοντα Χώρου, Κήπων και Φυτεμένων Δωμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-197773-2023-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC013085448_signed
02-espd-request-v1
03-espd-request-v1_signed
04-197773-2023-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ