ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Μεταφορών Διαφόρων Υλικών – Ειδών για την Άμεση Κάλυψη Αναγκών Χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Μεταφορών Διαφόρων Υλικών – Ειδών για την Άμεση Κάλυψη Αναγκών Χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Μεταφορών Διαφόρων Υλικών – Ειδών για την Άμεση Κάλυψη Αναγκών Χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Signed
02 2021 ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Signed
03 2021 ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΦΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ