ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο: «Προμήθεια Υποδομής Αζώτου και Φωτοτυπικών μηχανημάτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο: «Προμήθεια Υποδομής Αζώτου και Φωτοτυπικών μηχανημάτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Υποδομής Αζώτου και Φωτοτυπικών μηχανημάτων».

ΚΑΕ: 934906 (αριθμ. ενάριθ. Έργου 2021ΝΑ34600078)

01-179881-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΖΩΤΟΥ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-179881-2023-espd-request-v1

03-179881-2023-espd-request-v1_signed

04-01-179881-2023-ΤΜΗΜΑ 01-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

04-02-179881-2023-ΤΜΗΜΑ 02-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ