ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για την κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 082901

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για την κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 082901

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για την κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 082901

01-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC013977215_signed

02-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-espd-request-v1

03-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-espd-request-v1_signed

04-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

05-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜ