ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για “Υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών” ΚΑΕ: 082901

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για “Υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών” ΚΑΕ: 082901

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2023

ΚΑΕ: 082901

01-179872-2023-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-espd-request-v1_signed

03-espd-request-v1

04-179872-2023-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ