ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Αντικατάσταση Δαπέδου Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Αντικατάσταση Δαπέδου Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αντικατάσταση Δαπέδου Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
04 2020 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ