ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση Signed

01 ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Signed
02 ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
03 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
04 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Signed