Ειδικές Εσωτερικές Διαμορφώσεις Χώρων του Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ειδικές Εσωτερικές Διαμορφώσεις Χώρων του Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ειδικές Εσωτερικές Διαμορφώσεις Χώρων του Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

16-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

 

01-193330-2023-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-193330-2023-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-espd-request-v1_signed

03-193330-2023-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-espd-request-v1

04-193330-2023-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

05-193330-2023-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ