Γεωτεχνική Έρευνα για το έργο «Νέο τριώροφο κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Γεωτεχνική Έρευνα για το έργο «Νέο τριώροφο κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

01 2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΥΔ Signed
03 2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΥΔ
04 2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥ Signed
05 2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΔ Signed
06 2020 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Signed
07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Signed