Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Signed
05 Espd Request V1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
06 Espd Request V1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed