Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού “Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής” ΚΑΕ: 138101

Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού “Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής” ΚΑΕ: 138101

Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 138101

01-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014428405_signed
02-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1
03-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1_signed
04-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


1η Παροχή διευκρινήσεων για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας

2η Παροχή διευκρινήσεων για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας