Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος Ρεολογίας – Ιξωδομετρίας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος Ρεολογίας – Ιξωδομετρίας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός συστήματος Ρεολογίας – Ιξωδομετρίας, προϋπολογισμού #60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Προκήρυξη