Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού, Υδραυλικού Υλικού και Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού, Υδραυλικού Υλικού και Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.uniwa.gr

24-10-2018 ώρα11:00 π.μ.

24-10-2018 ώρα 11:30 π.μ.

Διευκρίνιση σχετικά Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακ. 10744/12.10.2018 ΚΗΜΔΗΣ 18PROC003830617 ΑΔΑ: ΩΙΤΥ46Μ9ΞΗ-ΨΜΘ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)