Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

01-244140-2023-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- 23PROC013730293_signed

01-244140-2023-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ_signed

01-244140-2023-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ_signed

02-244140-2023-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-espd-request-v1

03-244140-2023-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-espd-request-v1_signed