Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1
03-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1_signed
04-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ