Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω των μετακινήσεων από το κτίριο του «ΕΡΓΑΣ» στους χώρους του Ιδρύματος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Συνοπτικά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω των μετακινήσεων από το κτίριο του «ΕΡΓΑΣ» στους χώρους του Ιδρύματος

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Πανεπιστημιούπολη 1: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243 και Πανεπιστημιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο προϋπολογισμός που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται έως του ποσού των 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ Ε546 (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600004) Οικονομικού Έτους 2019 ΚΑΕ : 932501

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

45421140-7 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 09:30π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.