Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers) για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Συνοπτικά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers) για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Πανεπιστημιούπολη 1: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243 και Πανεπιστημιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο προϋπολογισμός της συντήρησης που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 15.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α Οικονομικού Έτους 2019 ΚΑΕ : 712301

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

30232000-4 Περιφερειακός Εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.