Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συνοπτικά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Πανεπιστημιούπολη 1: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243 και Πανεπιστημιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο προϋπολογισμός της συντήρησης που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α Οικονομικού Έτους 2019 ΚΑΕ : 138101

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

39830000-9 Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.