ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 2071/τ.Γ/17-12-2020 και 2085/τ.Γ/17-12-2020 οι με αρ. πρωτ. 98876/03-12-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ξ46Μ9ΞΗ-ΥΩΟ) και 100314/09-12-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΡΚ46Μ9ΞΗ-Μ37) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2868.signed
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2868 14 01 2021.signed
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed