ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα
ΦΕΚ 977/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20299/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΜΘ46Μ9ΞΗ-ΖΑΜ)
ΦΕΚ 978/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20408/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΧΛΚ46Μ9ΞΗ-ΓΜΚ)
ΦΕΚ 977/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20401/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9Ε6Δ46Μ9ΞΗ-8ΣΔ)
ΦΕΚ 972/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20374/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΜΘ46Μ9ΞΗ-ΖΑΜ)
προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28252

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_28252

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024.