ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 73288/04.08.2022 (ΑΔΑ: 91ΟΤ46Μ9ΞΗ-11Υ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 73288/04.08.2022 (ΑΔΑ: 91ΟΤ46Μ9ΞΗ-11Υ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2002/τ.Γ/22.08.2022 η με αρ. πρωτ. 73288/04.08.2022 (ΑΔΑ: 91ΟΤ46Μ9ΞΗ-11Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Μετρήσεις με Έμφαση στη Μέτρηση και Ψηφιακή Αποκατάσταση Συμπιεσμένων Σημάτων Ακουστικών Συχνοτήτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29295

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τις μετρήσεις ηλεκτρικών σημάτων και ειδικότερα σημάτων στην περιοχή των ακουστικών συχνοτήτων, με στόχο την ανάκτησή τους και τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Συγκεκριμένα, η ποιοτική βελτίωση των σημάτων επιτυγχάνεται με αλγόριθμους αποκατάστασης στο ψηφιακό πεδίο και εστιάζει σε συμπιεσμένα σήματα με συχνοτικό περιεχόμενο στο ακουστικό φάσμα.

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εντατική Νοσηλευτική και Ανθρωπολογία της Υγείας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29296

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Νοσηλευτική και Ανθρωπολογία της Υγείας» είναι ενιαίο επειδή εμπεριέχει την ανθρωπολογική προσέγγιση της νοσηλευτικής επιστήμης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ειδικότερα, η Εντατική Νοσηλευτική συνιστά ειδικότητα της Νοσηλευτικής που εστιάζει στην αντιμετώπιση και φροντίδα του οξέος και βαρέως πάσχοντος ασθενούς και της οικογένειάς του. Ο νοσηλευτής εντατικής θεραπείας απαιτείται να κατέχει έναν μοναδικό συνδυασμό δεξιοτήτων (κλινικών), θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων και ανθρωπιστικών αξιών, προκειμένου να παρέχει ανθρωποκεντρική και βασισμένη σε ενδείξεις νοσηλευτική φροντίδα (World Federation of Critical Care Nurses 2019, The European Federation of Critical Care Nursing Associations 2013). Η Ανθρωπολογία της Υγείας (medical anthropology) συνιστά ειδικό θεματικό κλάδο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και αφορά στη μελέτη των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της υγείας, της αρρώστιας και της ιατρικής. Επίσης, εξετάζει το πώς παράγονται, λογίζονται και επιτελούνται κοινωνικά και πολιτισμικά η υγεία, η κοινωνική εμπειρία της ασθένειας, οι θεραπευτικές διεργασίες και η νοσηλευτική φροντίδα, το ανθρώπινο σώμα, η κανονικότητα, η λειτουργικότητα, η δυσπραγία, η αναπηρία, η ανάρρωση, η ευπάθεια και η οδύνη (Οικονόμου & Σπυριδάκης 2012, Αθανασίου 2011). Η Εθνογραφία συνιστά την κύρια ερευνητική προσέγγιση των Κοινωνικών Ανθρωπολόγων.

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού Έξυπνων Διαδικτυωμένων Συστημάτων για τους Τομείς της Γεωργίας, της Ενέργειας, της Υγείας και των Οχημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29297

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει ολιστική και διαθεματική προσέγγιση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης διαδικτυωμένων συστημάτων, αντιμετωπίζοντας με ολοκληρωμένο τρόπο αφενός τις σύνθετες απαιτήσεις τους και αφετέρου τη συνέργεια του υλικού και του λογισμικού. Τα συστήματα αυτά ενσωματώνουν προηγμένες, έξυπνες και καινοτόμες λειτουργίες, οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς με έμφαση σε αυτούς της Γεωργίας, της Ενέργειας, της Υγείας και των Οχημάτων.

 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική με έμφαση στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης και την Εικαστική Γλώσσα».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29298

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική με έμφαση στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης και την Εικαστική Γλώσσα», καλύπτει την καλλιτεχνική, θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία και έρευνα για τη δημιουργία πρωτότυπων, υψηλού επιπέδου εικαστικών – γραφιστικών έργων και έργων ενταγμένων στα πολυμέσα – ψηφιακές μορφές τέχνης. Έργων που πέραν των τεχνικών απαιτούν πειραματισμό, ελεύθερη έκφραση, αναζήτηση νέων μορφών και μέσων, εμπέδωση των αξιών της εικαστικής γλώσσας που περιλαμβάνει ανάλυση εικαστικών μορφών και σύνθεσης, οπτική αντίληψη, οπτική επικοινωνία και διευρυμένα θέματα ζωγραφικής, σχεδίου και χρώματος. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου (Άρθρο 19 παρ.1 α ́ του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εικαστικές Πρακτικές».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Αναφέρεται στη διαδικασία παραγωγής του εικαστικού έργου, καλύπτει θεωρητικές, εννοιολογικές, κριτικές προσεγγίσεις και ευρείας γκάμας εικαστικές πρακτικές, από τη ζωγραφική ως πρωταρχική πρακτική, έως τις πιο σύγχρονες, μεταξύ αυτών και χωρικές ή επιτελεστικές πρακτικές, πρακτικές που συγκροτούν επικοινωνιακά εικαστικά συμβάντα, συνδυαστικά και με ανάλογα μέσα υλικά και τεχνικές και σε συσχέτιση με εφαρμογές γραφιστικού σχεδιασμού και με τις ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις. Εστιάζει στην κατανόηση θεμάτων οπτικής επικοινωνίας, στην έρευνα εννοιών και μορφών της εικαστικής γλώσσας και σε νέους τρόπους εικονογραφίας. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου (Άρθρο 19 παρ.1 α ́ του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμματογραφία και Σχεδιασμός Εντύπου».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29301

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματογραφία και Σχεδιασμός Εντύπου» αφορά τη διδασκαλία της σύγχρονης μεθοδολογίας και ψηφιακής εφαρμογής του σχεδιασμού των ελληνικών και λατινικών τυπογραφικών στοιχείων, την αισθητική επιμέλεια και στοιχειοθετική διαχείριση εντύπων καθώς και την έρευνα και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής και ευρωπαϊκής γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας.

 

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79136
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_79136