ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76430/31.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΑΝ46Μ9ΞΗ-9ΝΘ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76430/31.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΑΝ46Μ9ΞΗ-9ΝΘ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2218/τ.Γ/12.09.2022 η με αρ. πρωτ. 76430/31.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΑΝ46Μ9ΞΗ-9ΝΘ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Διεργασιών σε Βιοϋλικά για Βιοϊατρικές Εφαρμογές».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29600

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη μελέτη, προσομοίωση και πρόβλεψη διεργασιών που σχετίζονται με τις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων των υλικών, με φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας και άλλες συναφείς διεργασίες σε βιοϋλικά για βιοϊατρικές εφαρμογές με χρήση υπολογιστικών ή και πειραματικών μεθόδων για την βελτιστοποίηση υπαρχόντων υλικών και σχεδιασμό νέων με προσχεδιασμένες ιδιότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των βιοϊατρικών εφαρμογών.


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ιατρική Αντιμετώπιση Κλινικών Βλαβών στον Ανθρώπινο Οργανισμό».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29602

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο, οριοθετείται στις διαταραχές της λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Σκοπός είναι η μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ατόμου, αναλόγως του υποβάθρου της υποκείμενης βλάβης. Μείζονος σημασίας είναι η μελέτη των εκ γενετής Βλαβών που εντοπίζονται στην κατασκευαστική δομή του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και των Κλινικών βλαβών που εμφανίζονται συνεπεία Οξέων ή Χρονίων παθολογικών καταστάσεων και συμβαμάτων, που επιδρούν και επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ανθρώπου. Η ενδελεχής αξιολόγηση των επιπλοκών που θα προέλθουν από τις επισυμβαινόμενες Οξείες και Χρόνιες Κλινικές Βλάβες, θα καθορίσουν την επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης και της πρόγνωσης σε αυτούς τους ασθενείς.


ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κριτική Θεωρία της Φωτογραφίας».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29603

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κριτική Ανάγνωση της Φωτογραφίας καλύπτει εκείνες τις θεωρίες οι οποίες συντελούν στην κριτική ανάγνωση, ανάλυση και ταξινόμηση των φωτογραφιών. Η γνωστική αυτή περιοχή στοχεύει στην άρθρωση ενός εμπεριστατωμένου λόγου (γραπτού ή προφορικού) για τη φωτογραφία ενώ εξίσου σημαντική είναι και η σύνδεση της θεωρίας με την παραγωγή φωτογραφικών εικόνων.


ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29604

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να θεραπεύει την ευρύτερη επιστήμη της πρόληψης και διαχείρισης των νοσημάτων στην κοινότητα (στο πλαίσιο της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης), τόσο σε ατομικό όσο και πληθυσμιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, μέσω της προληπτικής ιατρικής υλοποιείται η μέτρηση και η αξιολόγηση του επιπέδου υγείας της κοινότητας, η εντόπιση των παραγόντων κινδύνου και η μείωση της νοσηρότητας και των επιπλοκών της. Σκοπός είναι η ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.


ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιβλιοθηκονομία με έμφαση στην βιοϊατρική πληροφόρηση».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29608

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τη διαχείριση (οργάνωση, τεκμηρίωση και διάθεση) τεκμηρίων, πληροφοριών και δεδομένων βιοϊατρικού χαρακτήρα, με βάση τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα, όπως και γενικότερα τις υπηρεσίες πληροφόρησης στον συγκεκριμένο τομέα.


Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 84537
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 84537