ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1182/τ.Γ/18.05.2022 η με αρ. πρωτ. 45635/10.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΠ46Μ9ΞΗ-ΖΩΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα ασθενών με δυσλιπιδαιμίες».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ27662

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Η Παθολογική Νοσηλευτική αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδίκευση της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορά στην φροντίδα ενήλικων ασθενών με παθολογικά νοσήματα. Δυσλιπιδαιμία, είναι η νόσος που περιλαμβάνει τις παθολογίες των λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών, που ευθύνονται για την εκδήλωση κύριων παθολογικών νοσημάτων, όπως καρδιαγγειακά συμβάματα, περιφερική αρτηριακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι δυσλιπιδαιμίες αποτελούν σημαντικό τομέα στην παθολογική νοσηλευτική διότι σχετίζονται με αύξηση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, του χρόνου και του κόστους νοσηλείας. Η νοσηλευτική φροντίδα στις δυσλιπιδαιμίες αφορά στη διαχείριση των ασθενών στο κλινικό περιβάλλον και στην εκπαίδευση τους, αναφορικά με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής για την καλύτερη έκβαση.

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 51825.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 51825.signed