Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1207/τ.Γ ́/18-10-2018 η με αρ. Φε.16α/10504/09-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΠ446Μ9ΞΗ-ΝΣΨ) προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση των Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων με έμφαση στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης» – (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8929)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 21η-1-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 9 του του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α ́).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παραπάνω προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο τηλέφωνο: 2105387485.