Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 27151/29-08-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ-(MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 27151/29-08-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου 

«Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956)