Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό ενός (1) τακτικού μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)