Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/1980 & έντυπο αίτησης

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/1980 & έντυπο αίτησης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την με αρ. 2946/24-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά, εντός της προθεσμίας υποβολής.

Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας το τηλ. επικοινωνίας είναι : 2105381173

 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, καθώς και έντυπο αίτησης.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από 29-1-2019 έως και 7-2-2019.
 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις γραμματείες των τμημάτων σύμφωνα με όσα ορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.