Ψηφιακή Υπογραφή

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΠAΔΑ για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Το προσωπικό Ψηφιακό Πιστοποιητικό διευκολύνει την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απαιτούν την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ανταλλαγής μηνυμάτων και την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας. Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά ενέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έγκυρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, την ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογιών μαθημάτων, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, την πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, την παραλαβή πιστοποιητικών από φοιτητές -αποφοίτους που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, την κρυπτογράφηση δεδομένων και επιτυγχάνει μείωση του διοικητικού κόστους.

Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορεί να αποκτήσει ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Class A:πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. USB token) και χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε συστήματα όπως αυτό της ηλεκτρονικής γραμματείας του ΠαΔΑ ή για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.
  • Class B:πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως η ψηφιακή υπογραφή εγγράφων (για όπου δεν απαιτείται υποχρεωτικά χρήση υπογραφής τύπου Α). Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο. Απαιτείται η εγκατάστασή τους σε Η/Υ για να χρησιμοποιηθούν.

Σε ποιον απευθύνεται

Ψηφιακά πιστοποιητικά τύπου Α και Β εκδίδονται για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι καθώς και λοιποί συμβασιούχοι και έκτακτοι συνεργάτες του ΠΑΔΑ μπορούν να εκδώσουν μόνο ψηφιακή υπογραφή τύπου Β η οποία εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το πιστοποιητικό αποθηκεύεται σε Η/Υ και είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή κι όχι σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) – USB token όπως η τύπου Α.

Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A θα πρέπει να διαθέτετε ηλεκτρονική διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής π.χ user@uniwa.gr.

Η αίτηση, τόσο για την ανανέωση όσο και την έκδοση νέου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, γίνεται στην σελίδα https://cm.harica.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για νέα πιστοποιητικά

Συνδέεστε στη σελίδα https://cm.harica.gr και ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες. Αφού γίνει η αίτηση, θα πρέπει το μέλος του ΠΑΔΑ να δεσμεύσει μία διαθέσιμη χρονοθυρίδα μέσω της διεύθυνσης http://digisign-app.uniwa.gr και να προσέλθει 5 λεπτά πριν την έναρξη του ραντεβού στο αντίστοιχο γραφείο Ψηφιακής Υπογραφής (Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω ή Αρχαίου Ελαιώνα), με την ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ για την εγγραφή του πιστοποιητικού σε token και την παραλαβή του.

Για ανανέωση

Η ανανέωση μπορεί να γίνει τις τελευταίες 15 ημέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού ή και αφού έχει λήξει. Συνδέεστε στη σελίδα https://cm.harica.gr και ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης που περιγράφεται στις οδηγίες και εγκριθεί η αίτηση, οι αιτούντες επανέκδοση μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εγκατάστασης του νέου πιστοποιητικού στο token τους, από τον Η/Υ του γραφείου τους (αποκλειστικά μόνο από PC με Windows 10/11). Αν χρειαστείτε κάποια βοήθεια, μπορείτε να δεσμεύσετε μία διαθέσιμη χρονοθυρίδα μέσω της διεύθυνσης http://digisign-app.uniwa.gr ώστε με τη χρήση της εφαρμογής Anydesk να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην εγκατάσταση του Πιστοποιητικού.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη διάρκεια (2 έτη) πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Δεκαπέντε μέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί ο χρήστης πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ψηφιακό πιστοποιητικό ενός χρήστη είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το ισοδύναμο της αστυνομικής ταυτότητας ή της ιδιόχειρης υπογραφής, γι’ αυτό και η χρήση του επιβάλλεται να είναι αυστηρά προσωπική. Τονίζεται ότι η Υπηρεσία Ψηφιακής Υπογραφής του ΠΑΔΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή λανθασμένη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
κ. Βύρων Μπότσης
210-5385165
Κτίριο Βιβλιοθήκης, Ισόγειο
Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
email: digisign@uniwa.gr

 

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
κ. Νάσος Στεργιόπουλος
210-5381800
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Ισόγειο
Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
email: digisign@uniwa.gr

 

Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
κα Μαγδαλένα Σπύλκα
213-2010137, 210-5387060
Κτίριο Ζ.  3.05
Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
email: digisign@uniwa.gr