Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο φοιτητής έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης.

Οι φοιτητές που δε συναινούν έχουν τη δυνατότητα μη συμμετοχής στη διαδικασία.

Η διεξαγωγή της χειμερινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, η υγεία των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Εξεταστής δημιουργεί για κάθε μάθημα ψηφιακό παρουσιολόγιο με τους φοιτητές που θα μετέχουν στην εξέταση του μαθήματος και το οποίο δεν επιδέχεται καμίας επεξεργασίας.

Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται κατόπιν υποβολής δήλωσης σε σχετική πρόσκληση που έχει ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα. Προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου, ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει γίνει, για λόγους για τους οποίους δε φέρει ευθύνη ο φοιτητής, ισχύει η τήρηση των κανόνων που θέτει το κάθε Τμήμα.

Η ταυτοποίηση του φοιτητή μπορεί να ζητηθεί από τον αρμόδιο Καθηγητή οποιαδήποτε στιγμή κατά την εξέταση του μαθήματος ή από του επιτηρητές που έχουν οριστεί για την επίβλεψη των εξετάσεων. Η ταυτοποίηση γίνεται με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής, Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η εξέταση περιλαμβάνει διαδικασία προφορικής εξέτασης ή / και ηλεκτρονικής επιτήρησης με απαίτηση χρήσης κάμερας και / ή μικροφώνου εκ μέρους των φοιτητή, θα πρέπει να υπάρχει ρητή ανακοίνωση ενημέρωσης σε επίπεδο μαθήματος ή Τμήματος καθώς και σχετική αναφορά κατά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας ώστε οι φοιτητές που δε συναινούν να έχουν τη δυνατότητα μη συμμετοχής στη διαδικασία.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εφαρμόσει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του Νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επιλεγείσες μέθοδοι και διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων εμπλέκουν περιορισμένης έκτασης προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εξέτασης.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα ανωτέρω, θα πρέπει με την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, να κοινοποιούνται στο φοιτητή προκειμένου να λαμβάνει γνώση και να δίνει την συγκατάθεση του.