τμήμα μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής

τμήμα μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής /
 
 Σχολή Μηχανικών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Οι δυνατότητες αυτές εξασφαλίζουν την εναρμόνιση των αποφοίτων με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται ποιοτικά στις επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προκύπτει από καθ’ αυτές τις επιστήμες που θεραπεύει (Τοπογραφία και Γεωπληροφορική), που ως επιστήμες του Τοπογράφου Μηχανικού αξιοποιούν διαδικασίες και μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται σε ένα καινοτόμο πλαίσιο, που θεωρεί το γεωγραφικό χώρο και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ως αποτέλεσμα της διαρκούς και αέναης δραστηριότητας της φύσης και του ανθρώπου.

Η σύγχρονη θεώρηση  για την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής οδήγησε στο σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εφόδια γνώσης που καλύπτουν τη μέτρηση και συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση τόσο γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το χώρο συνάδοντας ταυτόχρονα με τις διεθνείς εξελίξεις όπως περιγράφονται από την FIG (International Federation of Surveyors). Κατά συνέπεια, τα βασικά πεδία της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας, της Πληροφορικής, της Γεωγραφίας, της Γεωγραφικής Πληροφορίας, της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, του Αστικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού, του Κτηματολογίου, των Συγκοινωνιακών, των Δομοστατικών και των Υδραυλικών έργων, μπορούν να θεωρηθούν ως ο επιστημονικός πυρήνας, μέσω του οποίου αφ’ ενός συντίθεται η γεωχωρική πληροφορία και αφ’ ετέρου, εφαρμόζονται στο χώρο οι διαδικασίες που άπτονται της επιστήμης Τοπογράφου Μηχανικού και του Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι 10 εξάμηνα και δομείται βάσει του σπουδαστικού φόρτου εργασίας και ακολουθεί το σύστημα των διδακτικών μονάδων ECTS. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακά μαθήματα και ασκήσεις υπαίθρου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα διοίκησης και οικονομίας, καθώς και μαθήματα ειδικότητας. Σε αυτό το σύνολο μαθημάτων περιλαμβάνονται μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής και προαιρετικά. Η ολοκλήρωση των σπουδών προϋποθέτει την επιτυχή αξιολόγηση 58 μαθημάτων και της  Διπλωματικής Εργασίας, η οποία εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες».