τμήμα μηχανικών πληροφορικής και υπολογιστών

τμήμα μηχανικών πληροφορικής και υπολογιστών /
 
 Σχολή Μηχανικών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει τριάντα εννέα (39) μέλη ΔΕΠ που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών, επτά (7) μέλη ΕΔΙΠ και πέντε (5) μέλη ΕΤΕΠ.

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση Μηχανικών οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία τη Πληροφορικής και των Υπολογιστών μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην παραγωγή νέας γνώσης και τη συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) Ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Association for Computing Machinery (ACM) και η IEEE Computer Society (ΙΕΕΕ CS) και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το ΠΣ περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών έξι (6) εξαμήνων, ενώ στα τέσσερα (4) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Ροές Εξειδίκευσης:

 • Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών


Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
 • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
 • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 
Δείτε εδώ το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), δύο αυτοδύναμα και ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges (Γαλλία). Αυτά είναι τα εξής:

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών προσφέρει τη δυνατότητα 3ου κύκλου σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα). Σήμερα στο Τμήμα εκπονούν τη Διδακτορική τους Διατριβή δεκατέσσερις (14) Υποψήφιοι Διδάκτορες υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και του Πανεπιστημίου. Δείτε εδώ τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών.

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εκπονούν Μεταδιδακτορική έρευνα πέντε (5) Διδάκτορες, οι οποίο συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά στην έρευνα και την εκπαίδευση που παρέχεται από το Τμήμα.

Το Τμήμα έχει ισχυρή ερευνητική παρουσία και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διαθέτει τα ακόλουθα επτά (7) θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
 • Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ΙοΤ και Βελτιστοποίησης
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Εργαστήριο Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους
 • Εργαστήριο Βιομηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ευφυών συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας