τμήμα ναυπηγών μηχανικών

τμήμα ναυπηγών μηχανικών /
 
 Σχολή Μηχανικών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το οποίο ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του λειτουργία το 1984.

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών έχει ως αποστολή τη παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στη σύγχρονη Ναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδίασης, μελέτης και κατασκευής πλοίων, πλωτών κατασκευών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων αυτών. Με τη διδασκαλία, τα εργαστήρια, τη πρακτική άσκηση και την έρευνα παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες), τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) και ενσωματώνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στην επιστήμη και εκπαίδευση του Ναυπηγού Μηχανικού.

Μετά τη ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες θεωρίες, αρχές, κανονισμούς, νομοθεσίες, μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, μετασκευή, επισκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση πλοίων και πλωτών κατασκευών.
  • ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού δημιουργώντας προοπτικές για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία
  • παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής, Ναυτικής Μηχανολογίας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας
  • κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν, διεθνώς, σε Ναυπηγεία, Ναυπηγικά γραφεία, Ναυτιλιακές εταιρείες, Νηογνώμονες καθώς και στο Δημόσιο ως μελετητές, επιβλέποντες κατασκευών ή επισκευών, πραγματογνώμονες σε αξιώσεις (claims) και εκτιμήσεις, υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, σε τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.α.

Στο Τμήμα λειτουργεί αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» που έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε τεχνολογίες αιχμής της Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.