τμήμα επιστημών οίνου, αμπέλου και ποτών

τμήμα επιστημών οίνου, αμπέλου και ποτών /
 
 Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 1985 ως Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών και εδρεύει στο Κτηριακό Συγκρότημα Κ11 της Πανεπιστημιούπολης 1, στην Περιοχή του Άλσους Αιγάλεω.

Το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) εντάσσεται σε δύο καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διεθνή κατηγοριοποίηση των γνωστικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013): της Μεταποίησης και Επεξεργασίας (072 Manufacturing and processing) και της Γεωπονίας (081 Agriculture).

Για τη διαμόρφωση του Π.Π.Σ. το Τμήμα ακολούθησε τις αρχές που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου & Οίνου (OIV), ενώ παράλληλα εναρμονίζεται και με τα Π.Π.Σ. αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων διεθνώς. Επίσης, από το 1992 το Τμήμα αποτελεί ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων του Αμπελοοινικού Τομέα (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne – AUIV).

Το Π.Π.Σ. περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα κατανεμημένα σε οκτώ (8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας και της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης, που καταλήγει στη λήψη 4ετούς πτυχίου με 240 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS (Επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Αποστολή του Τμήματος είναι:

 • η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
 • η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα, όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών
 • η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 

Στόχος του Π.Π.Σ. είναι οι πτυχιούχοι του Τμήματος να διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες για να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινής, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλόλητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και των υδάτων
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και εργαστηρίων ελέγχου αποβλήτων και υδάτων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και των υδάτων
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας, εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για ίδρυση, κατασκευή ή επέκταση και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών
 • Απασχόληση στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων
 • Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλόλητας των οίνων και ποτών
 • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες του Δημοσίου και της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης
 • Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους

 

Επιπλέον το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών παρέχει:

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).
 • Διδακτορικές Σπουδές που καταλήγουν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών (Επίπεδο 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).
 • Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας