τμήμα πολιτικών δημόσιας υγείας

τμήμα πολιτικών δημόσιας υγείας /
 
 Σχολή Δημόσιας Υγείας

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει στόχο την εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, και τη μετάφραση της έρευνας σε τεκμηριωμένες πρακτικές Δημόσιας Υγείας, τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν οι απόφοιτοι, οι οποίοι θα κατανοούν αλλά και θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση όλου του πολυεπιστημονικού εύρους των πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Προσδοκία μας είναι οι απόφοιτοί μας να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και παράλληλα να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές και κατάλληλες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και του συστήματος Δημόσιας Υγείας της χώρας.

To Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) η οποία εντάχθηκε ως όλον στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Άρθρα 57-61 του N.4610/2019). Συνεπώς, το Τμήμα αυτό διαθέτει μακροχρόνια και υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην εκπαίδευση και την έρευνα για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας, προετοιμάζοντας  στελέχη ικανά  να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών με βάση τον Νόμο 4610/2019 αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Μέχρι τότε, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας της πρώην Ε.Σ.Δ.Υ. και πλέον του Τμήματος συνεχίζονται κανονικά, και λειτουργούν σύμφωνα με τις υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στο χώρο της εκπαίδευσης για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα επανιδρυθούν.

Μέχρι τη διαμόρφωση του νέου ιστοχώρου του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δ.Υ. πατώντας εδώ.