τμήμα πολιτικών δημόσιας υγείας

τμήμα πολιτικών δημόσιας υγείας /
 
 Σχολή Δημόσιας Υγείας

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο σχήμα της ιστορικής π. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η οποία εντάχθηκε ως όλον στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 2019. Συνεπώς, το Τμήμα διαθέτει πολύχρονη και υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την έρευνα για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και των υπηρεσιών υγείας, προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει ως στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία και τις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας, την παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την σύνδεσή της με την έρευνα και την εφαρμογή τεκμηριωμένων πρακτικών Δημόσιας Υγείας.

Προσδοκούμε οι απόφοιτοί μας να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν αφενός να κατανοούν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας που ανακύπτουν στις σύγχρονες κοινωνίες και αφετέρου να προτείνουν στοχευμένες πολιτικές για τη συνεχή βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα και του συστήματος Δημόσιας Υγείας της χώρας, σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία, διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας,.

Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερις Τομείς:

  • Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων
  • Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
  • Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ποιότητας Ζωής
  • Συστημάτων Υγείας και Πολιτικής

 

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Εργαστήρια:

  • Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων
  • Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας
  • Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Τμήμα συνεχίζει να υλοποιεί τα τρία επανιδρυθέντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Δημόσια Υγεία,
  • Ηγεσία Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία,
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

 

Ακόμη, το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Σχολών Δημόσιας Υγείας, στην Ευρώπη και διεθνώς και είναι μέλος της ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region) και της ΕΗΜΑ (European Health Management Association). Έχει αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Rutgers, North Carolina) και της Ευρώπης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University College London, Warwick University London School of Economics).