Τμήμα Εκδόσεων και Τυπογραφείου

Τμήμα Εκδόσεων και Τυπογραφείου /
 
 Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η μέριμνα για την έκδοση και διανομή σημειώσεων και περιοδικών του Ιδρύματος.
  • Η μέριμνα για σύνταξη και έκδοση των επιστημονικών μελετών του Ιδρύματος.
  • Η μέριμνα για την ταξινόμηση και την επεξεργασία της ύλης των ανωτέρω.
  • Η παρακολούθηση της εκτύπωσης των δημοσιευμάτων και η επιμέλεια της διόρθωσης αυτών, επιμέλεια σύνταξης αποδεκτών και τήρηση αρχείου εκδόσεων.
  • Η μέριμνα για το σχεδιασμό, εκτύπωση, σελιδοποίηση, βιβλιοδέτηση, παντός εντύπου.
  • Η σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και προδιαγραφών εκτυπώσεων εντύπων και υποβολή σχετικών προτάσεων.
  • Η μέριμνα για τη συντήρηση των μηχανημάτων για την καλή και αποδοτικότερη λειτουργία του Τυπογραφείου.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται από τις σχετικές  διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας  νομοθεσίας.