Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού /
 
 Διεύθυνση Διοικητικού

Το ανωτέρω τμήμα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που από τη φύση του προσιδιάζει στο αντικείμενό του Τμήματος.

Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται κυρίως:

  • Η έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, όπως, διορισμούς, προσλήψεις, ορκωμοσίες, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, εγκρίσεις μετακίνησης, μισθολογικές και βαθμολογικές εντάξεις, άδειες πάσης φύσεως, αποδοχή παραιτήσεων από την υπηρεσία και γενικά της λύσης υπηρεσιακών σχέσεων,  τη συνταξιοδότηση των αποχωρούντων.
  •  Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού και οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου.
  • Η τήρηση των προσωπικών μητρώων, η συνεχής ενημέρωσή τους και η παροχή στατιστικών στοιχείων.
  • Η έκδοση σχετικών με θέματα διοικητικού προσωπικού  εγκυκλίων.
  • Ο προγραμματισμός της επιμόρφωσης των διοικητικών υπαλλήλων.
  • Η εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η μέριμνα για την εφαρμογή πειθαρχικών διατάξεων.

  • Η εγγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων του προσωπικού αρμοδιότητάς του στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και στην ηλεκτρονική εφαρμογή της.
  • Η ένταξη του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο Ο.Π.Σ. «Εργάνη», σε ετήσια βάση καθώς και η συνεχής ενημέρωση του συστήματος αναφορικά με συντελεσθείσες μεταβολές.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.