Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών /
 
 Διεύθυνση Οικονομικού

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η συγκέντρωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων που αφορούν προμήθειες, καθώς και η επεξεργασία, ο σχεδιασμός  για την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
 • Η  κατάρτιση των σχετικών προκηρύξεων και η δημοσίευσή τους στον τύπο
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών  διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών
 • Η  διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων, εκμισθώσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η  κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας και η αποστολή τους για προσυμβατικό έλεγχο στην Υπηρεσία Επιτρόπου, καθώς και η παρακολούθηση της τήρησης των όρων αυτών.
 • Η  διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η επιστροφή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η εκτέλεση μικροπρομηθειών για τις οποίες δεν απαιτείται διαγωνισμός ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου
 • Η μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής των προκηρυχθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής.
 • Η  τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
 • Η ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας