Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, όσον αφορά τόσο στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, όσο και στη συντήρηση ή ανασκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ο συντονισμός και η εποπτεία των υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων, έργα των οποίων είναι η εκπόνηση μελετών για κατασκευές και επισκευές, η επίβλεψη, ο συντονισμός και ο έλεγχος της εκτέλεσης έργων, η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των υποδομών του Πανεπιστημίου. Επίσης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται προς το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θέματα της αρμοδιότητάς της και του παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.