Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

Τμήμα Μελετών και Κατασκευών /
 
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως θέματα που έχουν σχέση με:

 • Τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων, σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις, τα οποία είναι αναγκαία για τον προγραμματισμό ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών του Πανεπιστημίου
 • Τη σύνταξη και επεξεργασία  κτιριολογικών προγραμμάτων  σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Την επεξεργασία προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών και κατασκευών
 • Την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή κτιριακών έργων όπως αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών και έργων υποδομής.
 • Τη μέριμνα και προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους, αν η μελέτη δεν δύναται να εκπονηθεί από το τμήμα.
 • Την εκτέλεση κάθε κατηγορίας τεχνικών έργων όπως αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών και έργων υποδομής.
 • Την προκήρυξη και τη διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης μελετών καθώς και την κατάρτιση των σχετικών τευχών δημοπράτησης, που ορίζει η νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
 • Τη δημοπράτηση τεχνικών έργων και των προμηθειών που αφορούν τον εξοπλισμό τους.
 • Τη μέριμνα σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
 • Την επίβλεψη των μελετών και των έργων που εκτελούνται, την παραλαβή αυτών, και κάθε εργασία και ενέργεια που απορρέει από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων.
 • Τη διενέργεια αυτοψιών και την παροχή γνωματεύσεων για τεχνικά θέματα με σκοπό την βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση σε θέματα αρμοδιότητάς του τμήματος.
 • Τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υλικών και μηχανημάτων για τις κατασκευές και επισκευές.
 • Τη συγκέντρωση στοιχείων και τη μέριμνα για την πλήρη ενημέρωση του τμήματος  Συντήρησης (κατασκευαστικά σχέδια, οδηγίες χρήσεως κ.λπ.) για τις νέες εγκαταστάσεις και κατασκευές.
 • Την υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και την Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του τμήματος.
 • Τη τήρηση αρχείου για τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις ειδικές για τα δημόσια έργα διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας