Τμήμα Πρυτανείας

Τμήμα Πρυτανείας /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

Το Τμήμα Πρυτανείας περιλαμβάνει το γραφείο του Πρυτάνεως και τα γραφεία των Αντιπρυτάνεων τα οποία είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω Πρυτανικών Αρχών.   Στις ειδικότερες αρμοδιότητές τους υπάγονται θέματα σχετικά με:

  • Την τήρηση και διεκπεραίωση της  αλληλογραφίας τους, τον  προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, την επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Τοπικές Αρχές, κ.ά.), και άλλα Α.Ε.Ι.
  • Την οργάνωση των μετακινήσεών τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
  • Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού  αρχείου αποφάσεων, εγγράφων, εγκυκλίων κ.λπ.
  • Την σύνταξη ανακοινώσεων και  δελτίων Τύπου, καθώς και  απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν το ΠΑΔΑ.
  • Την παρακολούθηση των ΜΜΕ  σε  θέματα που σχετίζονται με το Ίδρυμα και γενικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και αποσκοπεί στην υποβοήθηση της άσκησης  των καθηκόντων των ανωτέρω οργάνων.