Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Π.Α.Δ.Α λειτουργεί Γραμματεία, που από άποψη διοικητικής ιεραρχίας αντιστοιχεί σε Τμήμα, υπαγόμενο στην Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών. Η Γραμματεία κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος. Στις αρμοδιότητές της υπάγονται ιδίως:

 • Η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του τμήματος.
 • Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, την εκτέλεση των αποφάσεών τους, την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την παρακολούθηση της φοιτητικής τους κατάστασης (καταχώριση βαθμολογικών κ.λπ), τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών στους φοιτητές,  θέματα που αφορούν φοιτητικά δάνεια, υποτροφίες κ.λπ.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του τμήματος του προγράμματος σπουδών του τμήματος και του ωρολογίου προγράμματος , η κατάρτιση των καταλόγων συμμετοχής στις εξετάσεις και  η μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή τους.
 • Η  προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π και του λοιπού προσωπικού του τμήματος με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».
 • Η διαχείριση και υποστήριξη του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογητών του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΠΕΛΛΑ».
 •  Η διοικητική υποστήριξη της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές με την υποστήριξη του Τμήματος της Μ.Ο.ΔΙ.Π και η αποστολή των σχετικών στοιχείων στο τμήμα γραμματειακής υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος.
 • Η μέριμνα για τη χορήγηση κωδικών σε φοιτητές  προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και του ΥΠΠΕΘ.
 •  Η έγκριση έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».
 • Η μέριμνα για την καταχώριση των προς διάθεση διδακτικών συγγραμμάτων στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 • Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση στοιχείων διπλωματικών εργασιών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας : «Ιδρυματικό Αποθετήριο».
 • Συνεργασία με το τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών  στα πλαίσια του Προγράμματος «Erasmus» και «Erasmus+», σε ότι αφορά τόσο τους εισερχόμενους όσο και τους εξερχόμενους φοιτητές.
 • Η υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν εγγραφές, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για την ορκωμοσία των φοιτητών.
 • Η ενημέρωση των φοιτητικών μητρώων και η έκδοση και προώθηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση οδηγού σπουδών του τμήματος.
 • Η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η προώθηση των διαδικασιών ανάθεσης διδακτορικών διατριβών και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Η χορήγηση στους φοιτητές τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
 • Η ανάρτηση αποφάσεων του τμήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα αποφάσεων
 • Η τήρηση και διαρκής ενημέρωση του αρχείου αποφοίτων.
 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου του τμήματος.
 • Έκδοση στατιστικών και απογραφικών στοιχείων για λογαριασμό άλλων διοικητικών μονάδων και φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΠΕΘ κ.α.).
 • Η επικύρωση αντιγράφων και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 • Η διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του τμήματος.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.