Γραμματείες Κοσμητειών

Γραμματείες Κοσμητειών /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Οι Γραμματείες των έξι (6) Κοσμητειών  του Ιδρύματος αντιστοιχούν από άποψη διοικητικής ιεραρχίας σε Τμήματα και λειτουργούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών του Ιδρύματος. Η Γραμματεία κάθε Κοσμητείας είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει έργο  της Σχολής. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

  • Η  διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η επεξεργασία των προτάσεων των τμημάτων, η μέριμνα για τη σύγκληση της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, καθώς   η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών και η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.
  • Η τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών και η επικύρωση αυτών.
  • Η διεκπεραίωση της διαδικασίας εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π  των τμημάτων της, με χρήση του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ αλλά και το προσωπικό των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π  (χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, ένταξη στην κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης, μετακινήσεις, μετακλήσεις κ.λπ.).
  • Ο  συντονισμός των τμημάτων για κοινά θέματα της Σχολής.
  • Η μέριμνα για την συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση στη Διοίκηση τεχνικών ή οικονομικών θεμάτων των τμημάτων της Σχολής.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της  εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.