Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων κάθε Σχολής
 • Ο συντονισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων, που αναφέρονται στα ωρολόγια προγράμματα, στα προγράμματα εξετάσεων, στην κατανομή και ορθολογική χρήση των εκπαιδευτικών χώρων,
 • Ο συντονισμός ενεργειών για την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων.
 • Η σύνταξη και έκδοση  (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, συνοπτικού Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.
 • Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν σε προπτυχιακές σπουδές, η επεξεργασία και κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων.
 • Η συγκέντρωση και τήρηση πλήρους αρχείου της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων, διευκρινιστικών εγκυκλίων, ερωτημάτων και απαντήσεων που αφορούν στις προπτυχιακές σπουδές, τον Κανονισμό Σπουδών, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τις κατατάξεις πτυχιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Η τήρηση αρχείου πτυχιούχων και η έκδοση αντιγράφων πτυχίων.
 • Η τήρηση αλληλογραφίας (σύνταξη, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση εγγράφων), σχετικής με θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 • Η τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου εγγράφων αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Η επικοινωνία, μεσολάβηση και συντονισμός μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών και Γραμματειών για τη διευκόλυνση του έργου τους και η υποβοήθηση των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος σε ζητήματα προπτυχιακών σπουδών.
 • Η δημιουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικού δικτυακού τόπου.
 • Η παροχή γενικών οδηγιών και πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν στις προπτυχιακές σπουδές (εγγραφές, μετεγγραφές, εγγραφές με ειδικούς όρους, κατατάξεις πτυχιούχων κ.λπ.).
 • Η συγκέντρωση και καταγραφή  προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Γραμματείες των Τμημάτων και άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος σχετικά με θέματα προπτυχιακών σπουδών, ο συντονισμός και η φροντίδα για εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων, υποβολή προτάσεων για επίλυσή τους, οργάνωση συναντήσεων των υπαλλήλων των Γραμματειών για τον λόγο αυτόν.
 • Η παροχή οδηγιών στις γραμματείες των τμημάτων για την έκδοση  πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης, την απονομή πτυχίων και βεβαιώσεων
 • Η μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων και προγραμμάτων σπουδών άλλων κρατών.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.