Νομική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία /
 
 Γενικές Διευθύνσεις

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω γραφείου υπάγονται ιδίως:

  1. Η Νομική Υπηρεσία είναι αυτοτελής υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη.
   1. Η Νομική Υπηρεσία χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενώπιον των δικαστηρίων και εξωδίκως με έγγραφη εντολή του Προέδρου η οποία επέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου. Υπερασπίζεται, αρμοδίως, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων που, με πρόταση της ή σύμφωνη γνώμη της, έχουν τυχόν ανατεθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εξωτερικούς δικηγόρους και καθοδηγεί νομικώς, ύστερα από σχετικό αίτημα, τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και τα όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη Νομική Υπηρεσία για την υπεράσπιση των υποθέσεων, καθώς και να παρέχουν εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.
   2. Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί σε ερωτήματα που θέτει ο Πρύτανης. Ερωτήματα μπορούν να θέτουν, μέσω του Πρύτανη, τα όργανα του Ιδρύματος καθώς και οι υπηρεσίες ή οι ακαδημαϊκές μονάδες. Ο Πρύτανης διαβιβάζει τα ερωτήματα αυτά στη Νομική Υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι είναι βάσιμα ή απαραίτητη η διερεύνησή τους. Κάθε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αν γίνει δεκτή από τον Πρύτανη, εφαρμόζεται υποχρεωτικώς από τις υπηρεσίες και τα κάθε είδους όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
   1. Η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται από δικηγόρους που κατέχουν οργανική θέση και από διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επίσης, μπορεί να στελεχωθεί για πλήρη η μερική απασχόληση και από τακτικά ή έκτακτα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που είναι νομικοί και με πρόταση του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα και ειδικότερα προετοιμασία δικογραφιών και υποθέσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας.
   2. Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της είναι ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού, ο οποίος κατέχει οργανική θέση δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή ο αρχαιότερος ως δικηγόρος σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού. Αναπληρωτής του, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, είναι ο αρχαιότερος, κατά σειρά.
   3. Ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται και υπάγεται στον Πρύτανη και είναι αρμόδιος για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας και του κάθε φύσεως προσωπικού της.
  2. Στη Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας υπηρετούν υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με οποιαδήποτε σχέση. Ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου, έπειτα από γνώμη του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας.
  3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν μέχρι τη λειτουργία του προβλεπόμενου από το άρθρο 6 του ν. 4521/2018 Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.