Σγουροπούλου Κλειώ

 

Κλειώ Σγουροπούλου
Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Καθηγήτριας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

 

Η Κλειώ Σγουροπούλου κατέχει δίπλωμα και διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» και Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» (σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την ΑΣΠΑΙΤΕ).

Το γνωστικό της αντικείμενο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στην επιστημονική περιοχή της μηχανικής λογισμικού με έμφαση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τυποποίηση των Μαθησιακών Τεχνολογιών. Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη και κύρια ερευνήτρια σε περισσότερα από 40 ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα που σχετίζονται με την εξ αποστάεως εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER), τη μοντελοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης, τα ευφυή και προσαρμοστικά συστήματα μάθησης, τα ανοικτά δεδομένα και την εξόρυξη/ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων και οργανισμών, τη μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία.

Η κ. Σγουροπούλου διαθέτει εκτεταμένο επιστημονικό και διοικητικό έργο, και έχει διατελέσει στέλεχος εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών. Ειδικότερα, έχει θητεύσει ως Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιδρυματική Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής ΕΠΥ (Greek Computer Society).

Είναι επίσης εθνική εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) – στην οποία έχει διατελέσει εκλεγμένη Αντιπρόεδρος από το 2010 έως το 2018 – και στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Από το 2020 είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), τεχνική σύμβουλος για θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπεύθυνη Ωρίμανσης του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Υπεύθυνη του Κόμβου Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.

Στο πλαίσιο της θητείας της ως Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΠΑΔΑ συντόνισε την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου καθώς και την υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων και εργαλείων ψηφιακού μετασχηματισμού που αξιοποιούνται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του (ιστότοπος uniwa.gr, ψηφιακές υπογραφές, ψηφιοποίηση οικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσίας, ηλεκτρονική οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικό αιθουσολόγιο, ηλεκτρονικό διαδραστικό κτηματολόγιο, κ.α.).

Η κ. Σγουροπούλου έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 180 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές συλλογές και πρακτικά συνεδρίων τα οποία έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης με περίπου 2000 αναφορές. Είναι κριτής σε διακεκριμένα περιοδικά και έχει διατελέσει General Chair, Program Chair και μέλος πολλών επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων.

Αναλυτικό Bιογραφικό Σημείωμα:
http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/04/ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pdf