Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με το παρόν κείμενο ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με βάση την 7/09-06-2021 απόφαση της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ για την εξ αποστάσεως διενέργεια της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων καθώς του ν. 4624/2019 και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας. Παρακαλούμε υποβάλετε τη δήλωση για συμμετοχή σας σε ομάδα εξέτασης αφού δηλώσετε και ότι έχετε ενημερωθεί για την εν προκειμένω πολιτική.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων, ως ανωτέρω ορίζεται και αφορά περιορισμένης έκτασης προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εξέτασης. Ο Εξεταστής ανακτά από την ως άνω πλατφόρμα επικοινωνίας για κάθε ομάδα εξέτασης ψηφιακό παρουσιολόγιο με τους φοιτητές που θα μετέχουν στην εξέταση του μαθήματος προς απόδειξη της συμμετοχής των φοιτητών. Στο έγγραφο αυτό υπάρχουν καταγεγραμμένα τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών, ο αριθμός μητρώου τους και η ώρα και ημερομηνία σύνδεσης και αποχώρησής τους από την ομάδα εξέτασης. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται στον διδάσκοντα του μαθήματος και στους επιτηρητές του μαθήματος προς επιβεβαίωση της συμμετοχής των φοιτητών σε ομάδες εξέτασης και τηρούνται μέχρι το πέρας του ακαδημαϊκού έτους.
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να συμβουλεύονται τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για κάθε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ο κ. Ιωάννης Αγιοπετρίτης (dpo@uniwa.gr).
Φοιτητές οι οποίοι εκ του νόμου έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης ή υπάρχει περίπτωση να τύχουν επεξεργασίας ως ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ειδικές κατηγορίες καλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του οικείου τμήματος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση παράβασης θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε ποινικό, αστικό, διοικητικό και πειθαρχικό επίπεδο.