Εκλογές Εξωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης

Έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4957/2022. Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2027.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Δ. ΠΑΔΑ  97ΚΨ46Μ9ΞΗ-ΓΔ0

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ