ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού α) για την Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού β) για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού α) για την Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού β) για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης:
α) για την Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 128101 (Προϋπολογισμού 150.000,00€).
β) για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 126101 (Προϋπολογισμού 100.000,00€).

01-269169-2024-ΕΙΔΩΝ ΗΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC014055803_signed

02-269169-2024-ΕΙΔΩΝ ΗΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1

03-269169-2024-ΕΙΔΩΝ ΗΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed

04-269169-2024-ΕΙΔΩΝ ΗΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ