ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC014055184_signed

02-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-espd-request-v1_signed

03-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-espd-request-v1

04-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ